enlv
Jaunumi

Lietošanas noteikumi

Mēs – SIA “Jelgavas autobusu parks”, saviem klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem nodrošinam iespēju norēķināties, gan ar skaidru, gan bezskaidru naudu, kā arī iepriekš iegādātiem abonamenta biļetes braucieniem.

Vispārīgie noteikumi

 • Abonamentu biļetes braucienu (turpmāk – AB braucieni) iegādes, izmantošanas un atgriešanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir noteikt SIA “Jelgavas autobusu parks” reģ. Nr.:LV40003152664 (turpmāk – JAP) autobusu AB braucienu iegādes, izmantošanas un atgriešanas kārtību.

 • Mājas lapu – www.jap.lv (turpmāk – Vietne) un AB braucienu tirdzniecību ar Vietnes starpniecību nodrošina JAP.

 • Atverot un lietojot Vietni, apskatot jebkuru tās sadaļu vai fragmentu un izmantojot jebkādu tās funkcionalitāti, Jūs piekrītat JAP Privātuma politikai.

 • Veicot AB braucienu iegādi, Jūs (turpmāk – Pircējs) apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Noteikumiem.

 • AB braucieni ir viens no apmaksas veidiem JAP autobusos, kas pirms brauciena ir iepriekš iegādājami un elektroniskā veidā atprečojami JAP biļešu uzskaites sistēmā (turpmāk – BUS) ar NFC karti (turpmāk – Ekarte), kurai ir unikāls mifare kods.

 • Izmantojot AB braucienus Pircējs piekrīt ievērot šajos Noteikumos noteiktās prasības.

AB braucienu iegādes un norēķina kārtība.

 • AB braucienus var iegādāties Latvijas pasta Jelgavas nodaļās un Jelgavas autoostā (turpmāk – Parnteri) vai Vietnē. AB braucienus var iegādāties norēķinoties par tiem ar bankas karti, internet banku vai skaidru naudu.

 • JAP piedāvā saviem Pircējiem iespēju iegadāties četru veidu biļetes ar 10., 20., 40. vai 60. AB braucienu skaitu. Fiziskas personas šos AB braucienus klātienē var iegādāties pie Partneriem (informāciju par Partneru darba laikiem un atrašanās vietām ir pieejama šeit). Juridiskās personas AB braucienus klātienē var iegādāties JAP administrācijas ēkā (informāciju par JAP darba laikiem un atrašanās vietu ir pieejama šeit). Attālināti AB braucienus, gan juridiskas, gan fiziskas personas var iegādāties mūsu Vietnē.

 • AB braucienus Pasažieri var iegādāties iepriekš norādītās vietās un laikos, tiem nav nepieciešama nekāda aktivizācija un tos var izmantot uzreiz pēc to iegādes.

 • Izdarot samaksu, Pircējs apstiprina pirkuma satura atbilstību savai gribai.

 • Apmaksa ir jāveic uzreiz no AB braucienu izvēles brīža, pretējā gadījumā AB braucienu tirdzniecība tiks pārtraukta un Pircējs nepapildinās AB braucienus savā Ekartē.

 • Par Vietnes pakalpoju izmantošanu un AB braucienu iegādi JAP BUS komisijas maksa Pircējam nav paredzēta.

AB braucienu lietošanas kārtība.

 • Iegādājoties AB braucienus iepriekš minētajās vietās un veidos, tiem tiek piešķirti derīguma termiņš, proti, 6 (seši) mēneši no iegādes dienas. Jā kaut kādu iemeslu dēļ, braucieni šajā periodā netiek izlietoti, tad Pasažierim sazinoties ar JAP, rakstot uz e-pastu jap@jap.lv vai zvanot uz tālruni 63022153, izskaidrojot neizlietošanas iemeslus, izskatot katru gadījumu atsevišķi, pastāv iespēja šo termiņu pagarināt.

 • AB braucieni, kurus Pasažieris izmanto, lai norēķinātos par braukšanu autobusā, atrodas JAP BUS.

 • Pasažierim iekāpjot JAP autobusos pa priekšējām durvīm pie kases sistēmas (turpmāk – Kase) JAP autobusā ir jāvalidē Ekarte, kurā atrodas iepriekš pirms brauciena iegādāti AB braucieni, kuriem nav beidzies derīgum termiņš. Saņemot uz kases displeja zaļo paziņojumu par atlikušo AB braucienu skaitu Ekartē, pasažieris var doties autobusā ieņemt savu sēdvietu un turpināt ceļu. Saņemot uz displeja sarkanu paziņojumu ar konkrētu atteikuma iemeslu validēt Ekartē esošos AB braucienus, Pasažierim ir jāpieņem lēmums, turpināt ceļu ar JAP autobusu iegādājoties brauciena biļeti ar kādu no citiem iepriekš minētiem apmaksas veidiem, vai tomēr kāpt ārā no autobusa.

 • Iekāpjot JAP autobusā konroles dienestam, kurš pārbauda vai visiem pasažieriem ir iegādātas braukšanas biļetes, šajā gadījumā, Pasažierim ir jāuzrāda tikai Ekarte uz kuras ir uzrakstīts numurs, pēc kura kontroles dienests var noteikt vai pasažieris ir validējis AB braucienus konkrētajā autobusā konkrētajā laika posmā, kurš ir noradīts kontroles atskaitē.

 • Ekartē pieejamo AB braucienu daudzumu Pasažieris var noskaidrot iegādes brīdi vai arī pārbaudot savas Ekartes atlikumu JAP Vietnē, kā arī veiksmīgas validācijas brīdī uz JAP Kases parādās atlikušo braucienu skaits.

 • Savukārt izmantoto AB braucienu skaitu, laiku un vietu Pasažieris var sazinoties ar JAP diennakts tālruni 63045945 vai JAP Vietnē.

 • Ekartes pazaudēšanas gadījumā, to ir iespējams nobloķēt, rakstot uz e-pastu jap@jap.lv vai zvanot uz automātisko atbildētāju 63045945, norādot pazaudētās Ekartes numuru un Pasažiera kontakt tālruni. Ekarte tiks bloķēta pēc saziņas ar Pasažieru vienas darba dienas laikā.

 • Bojātas vai pazaudētas Ekartes gadījumā, kad Pasažieris vairs nevar izmantot savus AB braucienus JAP autobusā, tos var pārcelt uz citu Ekarti, iepriekš sazinoties ar JAP norādot bojātās vai pazaudētās un jaunās Ekartes numurus, kuri tiks pārcelti vienas darba dienas laikā.

Naudas atgriešanas kārtība par neizmatotajiem AB braucieniem.

 • Naudas atgriešanu par neizmantotiem AB braucieniem, ja nav beidzies derīgu termiņš, Pircējs to var atgūt rakstot uz e-pastu jap@jap.lv, norādot Ekartes nr, Pircēja bankas kontu un pielikumā pievienojot AB braucienu iegādes dokumentu – čeku vai rēķinu.

 • Nauda par atgrieztajiem AB braucieniem tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā 7 darba dienu laikā.

 • Atgriežot AB braucienus, Pircējs var saņem atmaksu 75% apjomā no AB braucienu vērtības

Atbildība.

 • Pircējs ir atbildīgs par pareizu pircēju un pakalpojuma izmantotāju datu ievadi. Ievadot nepareizus datus, AB braucieni var netikt piegādāta vai persona var netikt ielaista autobusā.

 • JAP neuzņemas atbildību par nozaudētām Ekartēm un situācijām, kad Pircēja vainas dēļ AB braucieni kļūst pieejamas trešajām personām. Atbildīgs par šīm situācijām ir Pircējs. JAP nedublē Ekartes un neizsniedz to kopijas.

Citi noteikumi.

 • Visi strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina Latvijas Republikas tiesībā atbilstoši JAP reģistrācijas vietai.

 • JAP ir tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par iespējamo darījuma krāpniecisko raksturu vai citas personas norēķinu datu izmantošanu.

 • JAP patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā.

Burtu palielināšana
Kontrasti